با توجه اظهارات متعدد دوستان درباره عدم دسترسی به کتاب ها و ارائه راه حلی برای تهیه کتاب های معرفی شده یا مورد علاقه با هماهنگی های به عمل آمده پیشنهاد می شود:

1.به منظور تهیه و خریدکتاب های مورد نظر می توانیداز طریق فروشگاه محصولات فرهنگی جبهه کتاب اقدام فرمایید.

2.درخصوص نحوه واریز وجوه و ارسال کتاب هابه صورت پست سفارشی یا پیشتاز بافروشگاه مذکور هماهنگی های لازم و قبلی انجام گیرد.

3..ضمنا می توانیدبه منظور پیگیری کتاب سفارش داده شده از طریق هیئت مجازی کتاب نیز اقدام فرمایید.

*شماره ثابت تماس: 53345300-071